Opći akti

Statut Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju članka 24. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97,5/98, 104/00, 69/09), članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) , članka 4. stavka 2 Odluke o osnivanju Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac , uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Pakraca, dana 26. svibnja 2011. donosi:

S T A T U T

GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom Gradske knjižnice Pakrac (u daljnjem tekstu : Statut) utvrđuje se status, naziv, sjedište, djelatnost, pečat, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, upravljanje i rukovođenje, prava i obveze ravnatelja i drugih djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima, sastav i djelokrug stručnih tijela, planiranje rada i poslovanja, način osiguravanja sredstava za rad, raspoređivanje dobiti, podnošenje izvješća o poslovanju, nadzor, javnost rada, donošenje općih akata te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Gradske knjižnice Pakrac (u daljnjem tekstu : Knjižnica).

 1. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST I PEČAT USTANOVE

Članak 2.

Prava i dužnosti osnivača Knjižnice obavlja Grad Pakrac ( u daljnjem tekstu : Osnivač).

Grad Pakrac preuzeo je osnivačka prava nad Knjižnicom Odlukom Klase: 612-04/99-01/01, ur.broj.: 2162/01-99-03 od, od 05. listopada 1999., objavljenoj u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ br. 3/99.

Članak 3.

Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i stječe ga upisom u sudski registar ustanova.

Knjižnica ima svojstvo javne ustanove, a svoju djelatnost obavlja kao javna ustanova.

Knjižnica obavlja svoju djelatnost bez stjecanja dobiti, a u poslovanju primjenjuje odgovarajuće propise o djelatnosti trgovačkih društava.

Članak 4.

Naziv ustanove glasi: Gradska knjižnica Pakrac.

Sjedište Knjižnice je u Pakracu, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

Članak 5.

Djelatnost ustanove je knjižnična djelatnost, koja obuhvaća osobito:

 • nabavu knjižnične građe

 • stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro

 • izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala

 • sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka

 • omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima

 • osiguravanje korištenje i posudbe knjižnične građe, te protok informacija

 • poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora

 • vođenje dokumentacije o građi i korisnicima

Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njezina kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija.

Članak 6.

U pravnom prometu Knjižnica koristi pečat okruglog oblika koji uz donji rub ima polukružno ispisan tekst: Gradska knjižnica, dok je u sredini crtež obrisa zgrade Spahijskog podruma, a uz crtež je napisan ostatak naziva: Pakrac.

Knjižnica koristi i štambilj, koji se koristi pri obradi knjižne i neknjižne građe. Štambilj je pravokutnog oblika, u prvom redu vodoravno je ispisan tekst Gradska knjižnica, dok u drugom redu u sredini piše Pakrac.

O pečatu Knjižnice i načinu korištenja, te osobe odgovorne za čuvanje pečata odlučuje ravnatelj.

Članak 7.

Knjižnica ima znak, koji se sastoji od imena pisano malim tiskanim slovima „Gradska knjižnica“, iznad toga piše „Pakrac“, dok se desno od naziva nalazi obris zgrade Spahijskog podruma.

Znak knjižnice koristi se na pozivnicama, dopisima, plakatima, lecima, vodičima, biltenima prinovljene knjižnične građe, katalozima i drugim stručnim publikacijama koje Knjižnica izdaje.

 1. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KNJIŽNICE

Članak 8.

Knjižnicu zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj je ovlašten u ime Knjižnice zaključivati ugovore i obavljati druge poslove u vezi s radom i poslovanjem Knjižnice u zemlji i inozemstvu, te je zastupati pred sudovima i drugim organima.

Članak 9.

Ravnatelj može u sklopu svojih ovlasti dati drugoj osobi pismenu punomoć za sklapanje određenih ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, kao i zastupanje pred sudovima i drugim organima.

Punomoćnik može zastupati Knjižnicu samo u granicama ovlasti i punomoći.

Članak 10.

Ravnatelj Knjižnice može u pravnom prometu odlučivati o stjecanju i opterećivanju nekretnine i druge imovine Knjižnice, bez suglasnosti Osnivača, do iznosa od 20.000,00 kuna.

Članak 11.

Za obveze u pravnom prometu Knjižnica odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice.

Članak 12.

Promet novčanih sredstava Knjižnice obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.

Članak 13.

Odlukom ravnatelja određuju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Knjižnice.

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO KNJIŽNICE

Članak 14.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice utvrđuje ravnatelj Knjižnice općim aktom.

Članak 15.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno, stručno i djelotvorno obavljanje djelatnosti i programa rada Knjižnice.

Članak 16.

Radi izvršavanje djelatnosti Knjižnice i programa njezina rada, unutarnjim se ustrojstvom uspostavljaju organizacijske (programske) cjeline i službe.

Organizacijske (programske) cjeline i službe nemaju svojstvo pravne osobe i nemaju posebna ovlaštenja u pravnom prometu.

 1. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE KNJIŽNICOM

Članak 17.

Knjižnicom upravlja ravnatelj.

Ravnatelj Knjižnice organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, donosi plan i program rada, predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti te obavlja sve druge poslove predviđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.

Stručni rad Knjižnice vodi ravnatelj.

Članak 18.

Ravnatelj Knjižnice obavlja sljedeće poslove:

Donosi:

 • Statut Knjižnice uz suglasnost osnivača

 • Opće akte Knjižnice

 • Program rada Knjižnice

 • Financijski plan i godišnji obračun

 • Godišnje izvješće o radu Knjižnice

 • Konačne odluke o žalbenom postupku iz radnih odnosa, prava i obveza radnika Knjižnice

Odlučuje:

 • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine Knjižnice u vrijednosti do 20.000,00 kuna

 • o zaključivanju ugovora o radu

 • o uvjetima i načinu ulaganja sredstava građanskih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj i rad Knjižnice

 • o raspolaganju dobiti do iznosa od 20.000,00 kuna

 • o pravima i obvezama ili odgovornostima radnika Knjižnice uz obvezno pozivanje radnika o kome se raspravlja

 • o pitanjima koja su predviđena općim aktima

 • o zapošljavanju radnika na pojedina radna mjesta

 • o radnom vremenu Knjižnice

 • o visini članarine i ostalih naknada za usluge Knjižnice

 • o imenovanju članova povjerenstava, komisija i drugih radnih tijela osnovanih u Knjižnici

predlaže Osnivaču:

 • imenovanje i razrješenje ravnatelja Knjižnice

 • izmjene i dopune Statuta Knjižnice

Ostali poslovi koje ravnatelj obavlja:

 • zastupa Knjižnicu u odnosima s tijelima lokalne samouprave i uprave, pred sudovima i drugim organima

 • vrši izbor i imenovanja u skladu sa zakonom

 • zaključuje ugovore o poslovnoj i stručnoj suradnji s poduzećima i drugim pravnim osobama

 • organizira financijsko poslovanje Knjižnice

 • pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata Knjižnice s odredbama odgovarajućih zakona

 • nadzire primjenu zakona i općih akata u poslovanju Knjižnice

 • donosi osnove poslovne politike Knjižnice

 • donosi plan i program rada Knjižnice

 • poduzima sve neophodne mjere za izvršenje programa rada i plana razvoja Knjižnice

 • podnosi izvješća o poslovanju Knjižnice i ostvarenju njezina programa rada

 • osigurava izvršenje odluka Osnivača

 • odobrava službena putovanja i izbivanja

 • imenuje i razrješava djelatnike s posebnim ovlastima i odgovornostima

 • odlučuje o raspoređivanju djelatnika u Knjižnici, te o drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa ukoliko zakonom i drugim propisom nije drugačije određeno

 • daje naloge i upute za rad pojedinim radnicima ili grupama radnika za obavljanje određenih poslova

 • odlučuje o stegovnoj odgovornosti u Knjižnici sukladno zakonskim ovlastima

 • imenuje članove stručnih tijela Knjižnice

 • odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objavljivati

 • razmatra prijedloge sindikata u svezi s ostvarivanjem prava radnika i njihovog materijalnog položaja

 • odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i općim aktima Knjižnice

Članak 19.

Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava osnivač – Gradsko vijeće Grada Pakraca, na temelju javnog natječaja.

Javni natječaj za ravnatelja Knjižnice objavljuje se u dnevnom tisku, najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.

Članak 20.

Ravnateljem Knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci, te položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za ravnatelja Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi, ako se na ponovnljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 1. ovog članka.

Ravnatelj Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Članak 21.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi osnivač, tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.

U natječaju se moraju navesti sljedeći podaci:

– uvjeti utvrđeni u članku 27.

– vrijeme imenovanja propisano Zakonom

– rok podnošenja prijave u roku od 8 dana od dana objave natječaja

– rok za obavještavanje podnositelja molbe o izboru i imenovanju u trajanju do 45 dana od dana zaključivanja natječaja

Osnivač će imenovati ravnatelja u roku od 30 dana, računajući od dana isteka natječajnog roka.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata od dana objave natječaja je 8 dana, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 22.

Osnivač može u slučajevima i po postupku propisanom Zakonom o ustanovama ravnatelja razriješiti dužnosti prije isteka mandata.

Pisana odluka iz prethodnog stavka dostavlja se ravnatelju s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku.

U slučaju prijevremenog razrješenja, ravnatelja se raspoređuje na radno mjesto u Knjižnici koje odgovara njegovoj stručnoj spremi.

Članak 23.

Ravnatelja se razrješuje dužnosti:

 • ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu

 • u slučajevima utvrđenim zakonom

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati prilika da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Članak 24.

Do imenovanja ravnatelja na propisani način, kao i u slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka mandata, osnivač imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja.

Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja Knjižnice.

 1. STRUČNO VIJEĆE KNJIŽNICE

Članak 25.

Stručno vijeće Knjižnice je savjetodavno tijelo ravnatelju i suradnik u provođenju stručno-razvojne politike.

Stručno vijeće čine stručni djelatnici Knjižnice: pomoćni knjižničari, knjižničari, diplomirani knjižničari, viši knjižničari i knjižničarski savjetnici.

Članak 26.

Stručno vijeće Knjižnice ima sljedeće dužnosti:

 • predlaže ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti

 • predlaže način stručnog i znanstvenog usavršavanja kadrova i predlaže ravnatelju upućivanje djelatnika Knjižnice na stručno i znanstveno usavršavanje

 • raspravlja i donosi mišljenje o stručnim pitanjima koja Stručnom vijeću postavi ravnatelj

Članak 27.

Knjižnica može imati i druga nadzorna, stručna i savjetodavna tijela.

 1. PROGRAMIRANJE RADA I PLANIRANJE RAZVOJA KNJIŽNICE

Članak 28.

Godišnji program rada Knjižnice donosi ravnatelj Knjižnice na prijedlog Stručnog vijeća Knjižnice.

Program rada Knjižnice dostavlja se na razmatranje i usvajanje Osnivaču.

Godišnji program rada Knjižnice financira se kao javna potreba.

Članak 29.

Plan razvoja Knjižnice donosi se kao godišnji i višegodišnji.

Plan razvoja obuhvaća program rada Knjižnice, program zapošljavanja, plan prihoda i rashoda, plan raspodjele plaća, plan investicija i druge planove.

Članak 30.

Kad se analizom izvršenja plana razvoja, odnosno programa rada, utvrdi da se ne mogu realizirati, ravnatelj donosi odluku o izmjenama plana, odnosno programa, te o rebalansu financijskog plana.

Izmjena plana i programa priopćava se osnivaču.

 1. IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD KNJIŽNICE I NJIHOVO RASPOREĐIVANJE

Članak 31.

Imovinu Knjižnice čine nekretnine i pokretnine, te druga imovinska prava koja su do 24. kolovoza 1993. godine kao dana stupanja na snagu Zakona o ustanovama bila društvena sredstva na kojima je pravo raspolaganja imala Knjižnica, kao i sredstva stečena u vlasništvu Knjižnice nakon donošenja tog Zakona.

Članak 32.

Sredstva su knjižnice stvari, prava i novac.

Sredstvima Knjižnice raspolaže ravnatelj Knjižnice u skladu sa Zakonom i općim aktima Knjižnice.

Članak 33.

Način i uvjeti stjecanja sredstava za rad Knjižnice utvrđuju se Zakonom, općim aktima Knjižnice i ugovorima.

Članak 34.

Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz proračuna Grada Pakraca, Županije Požeško-slavonske, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, te iz vlastitih prihoda, subvencija, zaklada, sponzorstava, darova i drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 35.

Financijsko poslovanje Knjižnice obavlja se u skladu sa Zakonom i propisima donijetim na temelju Zakona.

Članak 36.

Knjižnica posluje preko žiro računa.

Sredstva Knjižnice koriste se samo za namjenu iz djelatnosti Knjižnice utvrđenu Zakonom i drugim aktima donesenim na temelju Zakona i programom rada Knjižnice.

Sredstva iz proračuna Grada Pakraca, Županije Požeško-slavonske, odnosno Ministarstva kulture Republike Hrvatske, mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljena.

Članak 37.

Knjižnica donosi financijski plan prije početka godine na koju se odnosi.

Ako ne postoje uvjeti da se program rada i financijski plan donese u propisanom roku i za čitavu godinu, donosi se privremeni financijski plan, najdulje za tri mjeseca poslovanja Knjižnice.

Odluku o financijskom planu i privremenom financijskom planu donosi ravnatelj Knjižnice.

Članak 38.

Obavljanje novčanog prometa, plaćanje i održavanje solventnosti, provodi se i osigurava u skladu s propisima i općim aktom Knjižnice.

Članak 39.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Knjižnice.

Ravnatelj skrbi za organiziranje financijskog i materijalnog poslovanja, poštovanja propisa i zakonitoj uporabi sredstava, pravodobnoj naplati prihoda i pravilnoj uporabi imovine Knjižnice.

Ravnatelj može ovlastiti djelatnike s posebnim ovlastima i odgovornostima da skrbe o izvršenju financijskog plana, odnosno dijela financijskog plana.

Članak 40.

Knjižnica po isteku kalendarske godine donosi zaključni obračun.

Na temelju zaključnog obračuna, ravnatelj podnosi izvješće o poslovanju Knjižnice Gradskom vijeću Grada Pakraca.

Članak 41.

Radnici Knjižnice ostvaruju pravo na plaću i naknadu plaće, te potpore i nagrade u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i općim aktima Knjižnice.

 1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE

Članak 42.

Ravnatelj Knjižnice podnosi izvješće o poslovanju Knjižnice Gradskom vijeću Grada Pakraca, najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i učestalije.

Izvješće ravnatelj može podnijeti po vlastitoj inicijativi, kad ocijeni da bi uvjeti poslovanja mogli dovesti do većih odstupanja u ostvarivanju programa rada Knjižnice.

Članak 43.

Ravnatelj je dužan podnijeti odgovarajuća izvješća osnivaču, Ministarstvu kulture, te Matičnoj službi Požeško-slavonske županije kad oni to zatraže.

 1. NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA KNJIŽNICE

Članak 44.

Nadzor nad zakonitošću rada Knjižnice obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije.

Članak 45.

Stručni nadzor nad radom Knižnice obavlja Matična služba Požeško-slavonske županije pri Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega.

 1. JAVNOST RADA KNJIŽNICE

Članak 46.

Rad Knjižnice je javan.

Knjižnica je dužna odmah ili iznimno u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku na njihov zahtjev obavijest o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova knjižnične djelatnosti, te dati potrebne podatke i upute.

Članak 47.

Samo ravnatelj i djelatnici koje on ovlasti mogu putem tiska, radija i TV-a obavještavati javnost o radu, poslovanju i razvoju Knjižnice.

 1. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 48.

Knjižnica je dužna sindikalnom povjereniku staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za vršenje njegove dužnosti, te omogućiti uvid u akte i dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava radnika iz radnog odnosa.

Sindikalni povjerenik ima pravo prisustvovati raspravama u disciplinskom postupku i postupku po zahtjevu za zaštitu prava radnika.

Stavove sindikata s prijedlozima odluka, ravnatelj ili druga nadležna tijela, dužni su razmotriti i o njima se izjasniti prije donošenja odluke.

 1. OPĆI AKTI KNJIŽNICE

Članak 49.

Opći akti Knjižnice su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se utvrđuju odnosi u Knjižnici.

Članak 50.

Ravnatelj Knjižnice donosi Statut uz suglasnost Osnivača.

Ravnatelj donosi i druge opće akte Knjižnice u svezi s:

 • izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa

 • izvršenjem odredaba ovog Statuta

 • uređivanjem odnosa u Knjižnici.

Članak 51.

Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

Statut i opći akti stupaju na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Pakraca. Drugi opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Knjižnice.

Članak 52.

Prijedlog Statuta, odnosno izmjena i dopuna Statuta, osnivaču na donošenje upućuje ravnatelj Knjižnice.

 1. POSLOVNA TAJNA

Članak 53.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Knjižnice ili štetilo njezinom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.

Članak 54.

Poslovnom tajnom smatraju se:

 • dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom

 • podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Knjižnici

 • mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti

 • dokumenti koji se odnose na obranu i zaštitu

 • plan fizičko-tehničkog osiguranja fonda, objekata i imovine Knjižnice

 • druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Republike Hrvatske, Knjižnice, njezina osnivača te državnih organa i tijela

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćavati ravnatelj i osoba koju on ovlasti.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Suglasnost na ovaj statut daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 56.

Knjižnica je dužna donijeti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u roku od 30 dana, a druge opće akte u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 57.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac od 05.11.1999. godine.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Knjižnice.

Klasa: 612-01/11-01-1

Urbroj: 2162-03/01-11-7

Pakrac, 26. svibnja 2011.

Ravnateljica:

Monika Lucić Fider, dipl.knjižničar

PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA I KORIŠTENJU

PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA I KORIŠTENJU

KNJIŽNIČNE GRAĐE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se:

– djelatnost Knjižnice

– knjižnične usluge

– članstvo i uvjeti članstva

– prava i dužnosti članova

– pravila za pristup internetu i uporabu računala

– prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Pravilnik se donosi sukladno Zakonu o knjižnicama, Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.

II. DJELATNOST KNJIŽNICE

Članak 3.

Gradska knjižnica Pakrac je narodna knjižnica koja svojom djelatnošću zadovoljava kulturne potrebe stanovništva, potiče obrazovanje, čitalačke navike i najbolji je mogući izvor svih vrsta informacija za sve zainteresirane.

Službe Knjižnice dostupne su svima bez obzira na dob, spol, profesiju, društveni i drugi status.

Članak 4.

Knjižnica je organizirana kroz sljedeće organizacijske cjeline:

– Odjel za odrasle

– Dječji odjel

– Čitaonica

– Ravnateljstvo

III. KNJIŽNIČNE USLUGE

Članak 5.

Knjižnica prati i istražuje potrebe stvarnih i potencijalnih korisnika te ih svojim radom i djelovanjem nastoji zadovoljiti.

Članak 6.

Knjižnica korisnicima pruža sljedeće usluge:

– posudba knjižnične građe iz svog fonda

– međuknjižnična posudba

– korištenje čitaonice dnevnog, tjednog i mjesečnog tiska

– pristup internetu

– prijedlog naslova za nabavu

– usluge ispisa, skeniranja, fotokopiranja

– edukacija korisnika o metodama i tehnikama korištenja knjižničnih izvora

Članak 7.

U skladu s interesima i potrebama korisnika Knjižnica može unaprijediti postojeće ili uvesti nove knjižnične usluge.

IV. ČLANSTVO I UVJETI ČLANSTVA

Članak 8.

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske, odnosno svaki strani državljanin na privremenom boravku u gradu Pakracu, koji uplati članarinu i prihvati obveze ovog Pravilnika.

Počasni članovi su zaposlenici Knjižnice i oni, kojima prema vlastitoj prosudbi ili na prijedlog stručnih zaposlenika Knjižnice, ravnatelj dodijeli počasnu iskaznicu. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

S ciljem animiranja pojedinih kategorija građana za korištenje usluga Knjižnice, moguće je donijeti Odluku o besplatnom upisu za određeno vremensko razdoblje (npr. Mjesec hrvatske knjige) ili trajno.

Kolektivno članovi Knjižnice mogu postati zaposlenici pojedinih ustanova, tvrtki ili sl., ali samo na temelju sporazuma zaključenog između Knjižnice i tih ustanova, tvrtki i sl.

Članak 9.

Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina.

Odluku o visini članarine, zakasnine i ostalih naknada za usluge donosi ravnatelj Knjižnice i objavljuje se u Cjeniku usluga Gradske knjižnice Pakrac.

Članarina je godišnja ili dvomjesečna (turistička).

Godišnja članarina vrijedi 12 mjeseci od dana upisa.

Turističku članarinu mogu koristiti samo građani koji su na privremenom boravku na području grada Pakraca i ona vrijedi dva mjeseca od dana upisa.

Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici.

Prilikom upisa potrebno je predočiti osobni dokument (osobna iskaznica, putovnica, indeks).

Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice.

Članak 10.

Knjižnična građa daje se na posudbu izvan Knjižnice ili na korištenje u Knjižnici u čitaonicama.

Knjižničnu građu smiju posuđivati samo članovi Knjižnice.

Posuđenu knjižničnu građu član Knjižnice ne smije posuđivati drugim osobama.

Na prijedlog stručnog osoblja Knjižnice ravnatelj određuje koja se knjižnična građa ne smije posuđivati izvan prostora Knjižnice.

Građa referentne zbirke (rječnici, leksikoni, enciklopedije i sl.), novine, časopisi, igračke koristi se samo u prostorima Knjižnice.

Iznimno, posjetitelj Knjižnice može jednokratno, bez upisa koristiti knjižničnu građu samo u prostoru Knjižnice, temeljem odobrenja dežurnog knjižničara i u dogovoru s ravnateljem Knjižnice. Tijekom takvog jednokratnog korištenja posjetitelj je dužan knjižničaru predati osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski dokument.

Pristup internetu i korištenje računala regulirano je posebnim Pravilima koja su sastavni dio ovog Pravilnika.

    V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KNJIŽNICE

Članak 11.

Upisom u Knjižnicu članovi stječu pravo posuđivanja knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Pakrac.

Članak 12.

Članovi Knjižnice imaju pravo koristiti sve usluge Knjižnice (vidi čl.6), a stručno osoblje dužno ih je upoznati s pravilima Knjižnice.

Članak 13.

Umnažanje građe ili dijelova građe (fotokopiranje, skeniranje) dopušteno je iz fonda Knjižnice prema propisima o autorskim pravima.

Ravnatelj donosi odluku koja se građa zbog zaštite ne smije umnažati.

Članak 14.

Članovi Knjižnice koriste se knjižničnim uslugama uz predočenje članske iskaznicu koju moraju pokazati djelatniku Knjižnice pri posjetu Knjižnici.

Članskom iskaznicom može se služiti samo njen vlasnik, a iznimno ju mogu koristiti članovi uže obitelji vlasnika, ako je spriječen doći osobno.

Zloupotreba članske iskaznice nije dopuštena. Ukoliko se ustanovi zloupotreba, Knjižnica će postupiti u skladu s odredbama članka 27., članka 4. ovog Pravilnika.

Izgubljenu iskaznicu član je dužan prijaviti knjižničnom djelatniku, kako i promjenu prebivališta i promjenu ostalih podataka.

Izrada nove iskaznice naplaćuje se prema Cjeniku usluga Knjižnice, osim ako se nova iskaznica izrađuje zbog istrošenosti ili promjene podataka.

Članak 15.

Za posuđenu knjižničnu građu član je osobno odgovoran.

Ako je član maloljetna osoba, za posuđenu građu odgovaraju roditelji, odnosno staratelji.

Članovi snose odgovornost za oštećenu građu, pa se preporuča da prilikom posudbe provjere stanje građe koju posuđuju, te moguće nedostatke ili oštećenja odmah prijave knjižničnom djelatniku, kako bi izbjegli moguće sporove.

Članak 16.

Ukoliko se ustanovi pokušaj krađe građe, postupit će se u skladu s odredbama članka 27., stavka 4. ovog Pravilnika.

Članak 17.

Članovi mogu odjednom posuditi najviše 4 knjige, osim u iznimnim akcijama Knjižnice koje se provode zbog poticanja čitanja ili korištenja godišnjih odmora.

Istom članskom iskaznicom nije moguće odjednom posuditi dva ista naslova školske lektire.

Naslovi koji su na popisu lektira za osnovnu i srednju školu se ne produžavaju.

Za stručni rad (diplomski, magistarski i sl.) uz dopuštenje ravnatelja je moguće posuditi više knjiga.

Članak 18.

Dopušteni rok posudbe knjiga u Knjižnici je 21 dan.

Po isteku roka posudbe, knjige se moraju vratiti u Knjižnicu ili produžiti rok posudbe.

Knjige se prvi i drugi put produžuju svaki put po 14 dana.

Ukoliko je to u interesu poslovanja Knjižnice, rok posudbe pojedinih naslova može se skratiti.

Članak 19.

Rok posudbe može se produžiti najviše dva puta.

Produženje se može obaviti najkasnije dan prije isteka roka posudbe.

Produženje se obavlja: osobno u Knjižnici, telefonom ili e-mailom.

Rok posudbe ne može se produžiti:

– ako je knjiga na popisu rezervacija

– ako je knjiga na popisu djela školske lektire

– ako je istekao rok vraćanja (može se produžiti tek nakon plaćanja zakasnine)

Članak 20.

Ako se knjižnična građa ne vrati, a rok posudbe ne produži, članovima se naplaćuje zakasnina.

Zakasnina se zaračunava po fizičkoj jedinici knjižnične građe i danu kašnjenja.

Zakasnina se naplaćuje prema Cjeniku usluga Gradske knjižnice Pakrac.

Najviša zakasnina je 100,00 kn po jedinici knjižne i neknjižne građe, a ako korisnik ima dvije jedinice tada je maksimalna zakasnina 150,00 kn.

Članak 21.

Članovima Knjižnice koji su prekoračili rok posudbe upućuje se opomena.

Ako član Knjižnice ni nakon treće opomene ne vrati posuđene knjige i ne podmiri svoje obveze kao što je propisano ovim Pravilnikom, gubi pravo članstva u Knjižnici i protiv njega se može pokrenuti sudski postupak za povrat knjižnične građe.

Član nema pravo dalje posuđivati knjižničnu građu niti koristiti ostale usluge Knjižnice sve dok ne podmiri obveze iz ovog članka.

Ukoliko knjižnični djelatnik sumnja u otuđivanje knjižnične građe, dužan je zahtijevati da se ista odmah vrata, odnosno mora mu se omogućiti pregled osobne prtljage.

Članak 22.

Članovi Knjižnice mogu koristiti mogućnost rezervacija knjiga koje trenutno nisu dostupne u Knjižnici, uz naplatu prema Cjeniku Gradske knjižnice Pakrac.

O dospijeću rezervirane knjige, Knjižnica obavještava članove telefonom ili e-mailom.

Član može rezerviranu knjigu zadužiti u roku od 5 dana po primitku obavijesti.

Ako član ne zaduži knjigu unutar 5 dana, rezervacija se poništava.

Članak 23.

Knjige potrebne za obrazovanje, znanstveni ili stručni rad, koje Knjižnica nema u svom fondu, moguće je putem međuknjižnične posudbe naručiti iz drugih knjižnica.

Članovi mogu putem međuknjižnične posudbe zatražiti i kopije članaka u skladu s propisima o autorskim pravima i te kopije zadržavaju kao svoje vlasništvo.

Usluga međuknjižnične posudbe naplaćuje se prema stvarno nastalim troškovima.

Članak 24.

U prostorijama Knjižnice korisnici su dužni pristojno se vladati.

U Knjižnici mora vladati red i mir kako bi se djelatnost Knjižnice mogla neometano odvijati.

U čitaonici se smije boraviti samo uz predočenje članske iskaznice.

Ako je zanimanje za korištenje čitaonice veće od kapaciteta čitaonice, djelatnici Knjižnice imaju pravo korisniku ograničiti vrijeme boravka u čitaonici.

Nenamjensko korištenje prostorija Knjižnice od strane korisnika, djelatnici Knjižnice spriječit će pravovremenom intervencijom, a u slučaju krajnje potrebe i nepoštivanja djelatnika od strane korisnika, pozvat će u pomoć djelatnike MUP-a.

Članak 25.

Članovi su dužni čuvati građu. U slučaju gubitka ili oštećenja građe, članovi su dužni, u dogovoru s knjižničarom i uz odobrenje ravnatelja Knjižnice:

– nabaviti isti naslov ili

– platiti stvarnu tržišnu vrijednost knjige.

Vrijednost naknade za izgubljenu ili oštećenu knjigu određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige u trenutku plaćanja naknade.

Na knjige i drugu knjižničnu građu ne obračunava se postotak godišnje amortizacije.

Visinu naknade oštećenih ili izgubljenih rijetkih i vrijednih knjiga (ili druge građe) kojih u trenutku vraćanja odnosno plaćanja naknade nema na tržištu, utvrđuju stručni djelatnici Knjižnice u dogovoru s ravnateljem Knjižnice.

Članak 26.

U Knjižnici nije dopušteno:

– jesti ili piti, pušiti

– dovoditi životinje (osim za pratnju osoba s posebnim potrebama)

– koristiti mobitel

– glasno i bučno govoriti

– smetati drugim članovima u njihovom radu

– ometati uobičajeni rad djelatnika Knjižnice

– fizički oštećivati knjižničnu građu, inventar, prostorije, uređaje i drugo.

Članak 27.

Pravila Knjižnice primjenjivat će se na članove Knjižnice, kao i na one osobe koje se nađu u prostorijama Knjižnice kao posjetitelji.

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe dostupan je u pisanom obliku u Knjižnici i može se dobiti na uvid. Pravilnik je dostupan i na web stranici Knjižnice.

Korisnici su dužni pridržavati se ovog Pravilnika.

U slučaju nepoštivanja, uskratit će im se daljnja mogućnost korištenja usluga Knjižnice, odnosno daljnje članstvo u Knjižnici bez prava na povrat članarine.

Sve sporove između korisnika i Knjižnice rješavat će ravnatelj, a u slučaju da je korisnik nezadovoljan tom odlukom, spor će rješavati nadležni sud.

Članak 28.

Knjižnica može djelomično ili potpuno, privremeno uskratiti usluge korisnicima u posebnim okolnostima poslovanja:

– revizije knjižnog fonda

– preuređenja prostorija

– selidbe

– drugim slučajevima koje Knjižnica ocijeni objektivnim okolnostima.

O ovim odlukama Knjižnica je dužna unaprijed obavijestiti osnivača, Grad Pakrac i javnost putem medija.

PRAVILA ZA PRISTUP INTERNETU, UPORABU OSOBNIH RAČUNALA I UPORABU PRIJENOSNIH RAČUNALA U PROSTORU GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC

Članak 1.

Računala mogu koristiti članovi i nečlanovi Knjižnice, uz obvezu poštivanja ovih Pravila i Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Pakrac.

Članak 2.

Prije početka rada korisnik se obvezno mora javiti knjižničnom djelatniku.

Za vrijeme rada na računalu korisnik je materijalno odgovoran za svaku strojnu i programsku grešku.

Članak 3.

Uporaba računala i pristup Internetu besplatni su za članove Knjižnice, a ostalima se naplaćuju prema Cjeniku Gradske knjižnice Pakrac.

Usluge printanja i skeniranja naplaćuju se prema Cjeniku Gradske knjižnice Pakrac.

Članak 4.

Uporaba računala ograničena je na sat vremena dnevno za članove knjižnice.

Ukoliko postoji potreba, moguće je korištenje računala produžiti, u dogovoru s dežurnim knjižničarem.

Članak 5.

Knjižnični djelatnik ima pravo ograničiti broj korisnika koji istovremeno koriste jedno računalo.

Članak 6.

Sve datoteke koje je korisnik snimio na tvrdi disk, dužan je sam izbrisati ili pohraniti na neki drugi medij (vlastiti).

Članak 7.

Korisnik ima pravo zatražiti osnovnu obuku i pomoć pri korištenju računala od knjižničnog osoblja.

Članak 8.

Zabranjuje se instalacija i deinstalacija svih programa.

Članak 9.

Kod pretraživanja interneta odgovornost je individualna, a za malodobne članove odgovorni su roditelji.

Članak 10.

Korisnicima interneta koji budu zatečeni u primanju ili slanju neprikladnih sadržaja (pornografija, nasilje i sl.) bit će uskraćena daljnja mogućnost korištenja računala u prostoru Knjižnice.

Članak 11.

Korisnici imaju pravo u prostoru Knjižnice koristiti i svoja prijenosna računala, a i za njihovo korištenje vrijede ova Pravila, kao i Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe.

Članak 12.

U slučaju nepoštivanja ovih Pravila i Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe, korisnicima će se uskratiti daljnja mogućnost korištenja usluga Knjižnice, odnosno daljnje članstvo u Knjižnici.

Članak 13.

Izmjene i dopune Pravila donose se na način kao i Pravilnik.

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Knjižnice.

Klasa: 120-01/13-01-1

Urbroj:2162-03/01-13-8

Pakrac, 30.12.2013.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKP

Na temelju Zakona o knjižnicama (NN 105/97., 5/98., 104/00., 69/09.) i članka 14. Statuta Gradske knjižnice Pakrac, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac dana 15. srpnja 2011. donosi:

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

      I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Pakrac (u daljnjem tekstu Pravilnik; Knjižnica) utvrđuje se unutarnje ustrojstvo, poslovi i radni zadaci djelatnika te način rada Knjižnice.

 

Članak 2.

Knjižnica je javna ustanova organizirana u jedinstvenu cjelinu, a radi obavljanja djelatnosti i programa rada uspostavljaju se organizacijske cjeline i službe koje omogućuju racionalno, stručno i djelotvorno obavljanje djelatnosti i provođenje programa rada Knjižnice.

 

Članak 3.

U skladu sa Zakonom o knjižnicama, Standardima za narodne knjižnice u RH i drugim propisima te Statutom Knjižnice ovim se Pravilnikom utvrđuje djelokrug rada, poslovi i zadaci djelatnika te uvjeti koje moraju ispunjavati za obavljanje određenih poslova i zadataka, kao i drugi poslovi važni za poslovanje Knjižnice.

    II. UNUTARNJE USTROJSTVO KNJIŽNICE

Članak 4.

Knjižnicom upravlja ravnatelj.

Zamjenika ravnatelja imenuje ravnatelj iz redova stručnog osoblja Knjižnice, koji ga zamjenjuje u vremenu privremene odsutnosti i to u djelu svakodnevnog tekućeg poslovanja.

 

Članak 5.

U Knjižnici se ustrojavaju sljedeće organizacijske (programske) cjeline:

1.Dječji odjel

U sklopu Dječjeg odjela smještene su police s knjigama, slikovnicama, mala čitaonica, TV prijamnik za gledanje DVD-ova.

2.Odjel za odrasle

U sklopu Odjela za odrasle smješten je informacijski pult, police s knjigama, police s DVD-ima, referentna zbirka i zavičajna zbirka.

3.Čitaonica

U sklopu Čitaonice smještena je čitaonica dnevnog, tjednog i mjesečnog tiska, računala za pristup Internetu za korisnike.

5. Ravnateljstvo

 

Članak 6.

U odjelima stručno osoblje osigurava posudbeno-informacijske usluge i organizira rad za potrebe specifičnih grupa.

Knjižničnu građu sačinjavaju: knjige, časopisi, novine, slikovnice, igračke, sitni tisak, audio kasete, video kasete, CD-i, CD-ROM-ovi i DVD-i.

Djelatnosti odjela ostvaruju se sukladno pedagoškim i didaktičkim iskustvima u radu s djecom i odraslima te specifičnim zadacima Knjižnice.

 

Članak 7.

Stručni djelatnici Knjižnice vode brigu o nabavi i obradi knjižnične građe, obavljaju poslove vezane uz oblikovanje zbirki, zaštitu građe i pripremu za uvez, poslove revizije i otpisa, vođenje statistike.

    III. POSLOVI I ZADACI RAVNATELJA

Članak 8.

Ravnatelj Knjižnice vodi i organizira rad i poslovanje ustanove, predlaže plan i program rada, predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti te obavlja sve druge poslove predviđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.

Stručni rad Knjižnice vodi ravnatelj u suradnji sa Stručnim vijećem.

Članak 9.

Ravnatelj Knjižnice obavlja sljedeće poslove:

 • zastupa Knjižnicu u odnosima s tijelima lokalne samouprave i uprave, pred sudovima i drugim organima

 • zaključuje ugovore o poslovnoj i stručnoj suradnji s poduzećima i drugim pravnim osobama

 • organizira financijsko poslovanje Knjižnice

 • pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata Knjižnice s odredbama odgovarajućih zakona

 • nadzire primjenu zakona i općih akata u poslovanju Knjižnice

 • predlaže osnove poslovne politike Knjižnice

 • predlaže program rada Knjižnice

 • predlaže program razvoja Knjižnice

 • poduzima sve neophodne mjere za izvršenje programa rada i plana razvoja Knjižnice

 • podnosi izvješća o poslovanju Knjižnice i ostvarenju njezina programa rada

 • osigurava izvršenje odluka Upravnog vijeća i Osnivača

 • odobrava službena putovanja i odsustvovanja

 • imenuje i razrješava djelatnike s posebnim ovlastima i odgovornostima te voditelje odjela i službi

 • odlučuje o raspoređivanju djelatnika u Knjižnici, te o drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa ukoliko zakonom i drugim propisom nije drugačije određeno

 • daje naloge i upute za rad pojedinim djelatnicima ili grupama djelatnika za obavljanje određenih poslova

 • odlučuje o stegovnoj odgovornosti u Knjižnici sukladno zakonskim ovlastima

 • imenuje članove stručnih tijela Knjižnice

 • odlučuje o stjecanju nekretnina ili druge imovine Knjižnice, bez suglasnosti osnivača, do iznosa od 20.000,00 kuna

 • odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objavljivati

 • razmatra prijedloge sindikata u svezi s ostvarivanjem prava djelatnika i njihovog materijalnog položaja

 • odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i općim aktima Knjižnice.

Članak 10.

Ravnateljem Knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za ravnatelja Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Ravnatelj stupa na dužnost na dan utvrđen odlukom o imenovanju. Ravnatelj s Knjižnicom zaključuje ugovor o radu, kojim se utvrđuje visina plaće te prava i obveze iz radnog odnosa koja nisu utvrđena Zakonom i Statutom Knjižnice.

Članak 11.

Ravnatelj Knjižnice sklapa s djelatnicima ugovore o radu, u skladu sa Zakonom o radu.

Ugovor o radu iz St.1. ovog članka sadrži podatke o nazivu, naravi i vrsti poslova, trajanje ugovora te prava i obveze koji nisu utvrđeni Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Statutom Knjižnice.

    IV. POSLOVI I ZADACI STRUČNOG OSOBLJA

Članak 12.

  D I P L O M I R A N I K NJ I Ž N I Č A R

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarske jezgre, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi u knjižničarstvu, prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.)

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi u knjižničarstvu, prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz programa knjižničarske jezgre u roku od 5 godina od dana zapošljavanja

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

Posebni uvjeti: znanje jednog stranog jezika, poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u radu s korisnicima, poznavanje i korištenje metodologije znanstveno-istraživačkog rada, spremnost za permanentno usavršavanje.

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama i timski rad.

Probni rad 3 (tri) mjeseca.

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu.

 

Opis poslova i zadataka:

 • organizira i vodi poslove na svom odjelu

 • sudjeluje u izgradnji fonda, u istraživanju i analiziranju potreba zajednice korisnika, oblikuje nabavnu politiku, odabire knjižničnu građu, vodi ili sudjeluje pri pročišćavanju i izlučivanju građe te obavlja procjenu fonda

 • organizira zbirke

 • stručno obrađuje knjižničnu građu

 • pruža informacije korisnicima, obavlja retrospektivna pretraživanja, provodi selektivnu diseminaciju informacija, vodi međuknjižničnu posudbu, priređuje informativne publikacije, vodi kartoteku desiderata,

 • izrađuje anotacije

 • obučava korisnike u samostalnom pretraživanju baze podataka i izboru knjižnične građe

 • pomaže pri organizaciji kulturno-edukativnih i animacijskih programa

 • predlaže, planira i provodi posebne programe s korisnicima

 • surađuje sa srodnim institucijama u zajedničkim programima

 • prati stručna dostignuća u knjižničarstvu u Hrvatskoj i u svijetu

 • sudjeluje u promociji knjižničnih usluga u lokalnoj zajednici, surađuje s medijima

 • objavljuje stručne radove

 • priprema planove, izvještaje

 • prati, analizira i vrednuje obavljene poslove

 • sustavno vodi bilješke o obavljenim poslovima i podnosi izvješća

 • obavlja druge poslove koji proizlaze iz procesa rada, u skladu sa stručnom spremom.

Članak 13.

 

K Nj I Ž N I Č A R

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz programa knjižničarske jezgre i položen stručni ispit za knjižničara ili

 • završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi u knjižničarstvu prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) i položen stručni ispit za knjižničara

Posebni uvjeti: znanje jednog stranog jezika, poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, poznavanje i primjena socioloških, pedagoških i didaktičkih metoda u radu s korisnicima, poznavanje i korištenje metodologije znanstveno-istraživačkog rada, spremnost za permanentno usavršavanje.

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama i timski rad.

Probni rad 3 (tri) mjeseca.

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu.

Opis poslova i zadataka:

 • organizira i vodi poslove na svom odjelu

 • sudjeluje u nabavi knjižnične građe (sakupljanju i evidentiranju potreba za građom, sudjelovanje u nabavi, organizaciji i izlučivanju knjižnične građe)

 • tehnički obrađuje knjižničnu građu (vrši redakturu i kontrolu kataloga, sudjeluje u izradi bibliografija, informativnih biltena, priprema knjižničnu građu za automatsku obradu podataka)

 • radi na posudbi građe (pomaže korisnicima pri korištenju informacijskih izvora i traženju građe te posudbi građe; sudjeluje u međuknjižničnoj posudbi, sakupljanju i uređenju statističkih podataka o posudbi; sudjeluje pri organizaciji i smještaju knjižnične građe)

 • sudjeluje pri izvođenju programa i posebnim oblicima rada s čitateljima

 • prati, analizira i vrednuje obavljene poslove

 • pomaže pri organizaciji kulturno-edukativnih i animacijskih programa

 • priprema i vodi dječje radionice i igraonice

 • sustavno vodi bilješke o obavljenim poslovima i podnosi izvješća

 • obavlja ostale poslove koji proizlaze iz procesa rada, u skladu sa stručnom spremom.

U iznimnim slučajevima knjižničar obavlja poslove dipl. knjižničara.

 

Članak 14.

 

P O M O Ć N I K NJ I Ž N I Č A R

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS)

 • položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara

Posebni uvjeti: poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, spremnost za permanentno usavršavanje, poznavanje i primjena socioloških, pedagoških i didaktičkih metoda u radu s korisnicima.

Specifični uvjeti rada:rad u smjenama i timski rad.

Probni rad 3 (tri) mjeseca.

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu.

Opis poslova i zadataka:

 • posuđuje i razdužuje građu

 • upisuje članove, tj. korisnike knjižnice

 • vodi statistike

 • vodi blagajnu s upisninama, zakasninama i drugim naknadama

 • vodi evidenciju i prepisku s korisnicima

 • pomaže kod akcesijskih i predakcesijskih poslova

 • pomaže kod obrade knjižnične građe (inventarizacije, unošenju podataka u računalo)

 • pruža informacije o smještaju građe na policama i u prostoru knjižnice

 • pronalazi građu u zatvorenom i slobodnom pristupu po signaturi

 • pomaže pri izvođenju kulturno-edukativnih i animacijskih aktivnosti Knjižnice

 • tehnički oprema knjige

 • ulaže građu na police i održava ispravan red na policama

 • provjerava ispravnost građe

 • brine o zaštiti i čuvanju knjižničnog materijala

 • vodi evidenciju novina i periodike, odlaže novine i časopise za pohranu, kompletira cjeline novina i časopisa po isteku godišta i priprema za uvez

 • nadzire red u čitaonicama

 • vodi bilješke o obavljenim poslovima te podnosi izvješća

 • obavlja ostale poslove koji proizlaze iz procesa rada, u skladu sa stručnom spremom.

V. POSLOVI I ZADACI UPRAVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA

Članak 15.

 

B L A G A J N I K- A D M I N I S T R A T I V N I T A J N I K

Uvjeti: srednja stručna sprema (SSS) ekonomskog usmjerenja

Probni rad 3 (tri) mjeseca.

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu.

Opis poslova i zadataka:

 • vodi matične knjige, evidencije o radnicima, popunjava statistiku, obavlja poslove oko zasnivanja i prekida radnog odnosa, prijavljuje i odjavljuje radnike mirovinsko-invalidskom osiguranju, službi zapošljavanja, sređuje arhivu i vodi arhivske knjige, nabavlja sitni inventar, sudjeluje u nabavi osnovnih sredstava, vodi zapisnike, izdaje potvrde, obavlja daktilo-poslove, te ostale poslove koji proizlaze iz procesa rada, u skladu sa stručnom spremom

 • obračunava plaću, vodi knjige ulaznih i izlaznih računa, knjige nabave

 • izrađuje naloge za naplatu dobavljačima i obveza koje se plaćaju mjesečno

 • kontrolira i izdaje naloge za knjiženje

 • sastavlja specifikacije za kontiranje i knjiženje

 • unaša knjigovodstvene promjene

 • analizira proknjižene dokumentacije

 • kontrolira pozicije

 • sastavlja bruto bilance stanja, periodične obračune, završne račune, godišnje i srednjoročne planove i proračune financijskog poslovanja

 • vodi urudžbeni zapisnik

 • vodi zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća i sl.

 • vodi glavnu blagajnu i cjelokupno blagajničko poslovanje

 • predaje novac u FINU

 • usklađuje blagajničko poslovanje s knjigovodstvom

 • priprema i šalje uplate u banku, poštu i sl.

 • obavlja druge poslove koji proizlaze iz procesa rada, u skladu sa stručnom spremom.

Članak 16.

S P R E M A Č I C A – D O S T A V LJ A Č I C A

Uvjeti:

 • osnovna škola

Posebni uvjeti: osposobljenost za obavljanje poslova održavanja čistoće

Specifični uvjeti rada: dvokratno radno vrijeme.

Probni rad 3 (tri) mjeseca.

Poslovi i zadaci koji se obavljaju u punom radnom vremenu.

Opis poslova i zadataka:

 • brine o čistoći i urednosti knjižničnog prostora, knjiga i ostalog inventara

 • brine o održavanju tehničkih pomagala za čišćenje

 • vodi brigu o racionalnom korištenju grijanja, klima uređaja, plina, električne energije i vode

 • uočava eventualne kvarove i o tome obaviještava ravnatelja

 • obavlja poslove dostave pošte i drugih dokumenata

 • pomoćni poslovi kod pripremanja izložbi i književnih tribina

 • obavlja druge poslove koji proizlaze iz procesa rada, u skladu sa stručnom spremom.

Članak 17.

Djelatnici Knjižnice obavljaju poslove u procesu rada prema programu ravnatelja te međusobnom suradnjom u okviru raspoloživog radnog vremena.

Djelatnici su dužni poslove i zadatke izvršavati stručno, kvalitetno i redovito.

Broj radnika potreban za ostvarenje opsega knjižnične djelatnosti u skladu sa Standardima za narodne knjižnice u RH, utvrđuje ravnatelj uz suglasnost Osnivača (Grad Pakrac).

VI. NAČIN RADA KNJIŽNICE

 

Članak 18.

U skladu sa Zakonom o knjižnicama, Statutom Knjižnice i Standardima za narodne knjižnice u RH, Knjižnica korisnicima posuđuje knjižničnu građu, osigurava uvjete za korištenje u prostorijama Knjižnice te pruža informacijske usluge.

  ČLANSTVO KNJIŽNICE

Članak 19.

Pravo na korištenje usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u članstvo Knjižnice.

Pravo korištenja imaju svi stalni i privremeni stanovnici područja Osnivača pod istim uvjetima, a članovima postaju kada se učlane u Knjižnicu, plate članarinu, prihvate obveze iz Pravilnika o korištenju knjižnične građe i usluga Knjižnice, te preuzmu članske iskaznice.

Računalne usluge knjižnice (pretraživanje Interneta) mogu koristiti i ne-članovi Knjižnice, s tim da Knjižnica može ograničiti broj pristupa i korištenje usluga, ako to bude potrebno.

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 20.

O prestanku članstva Knjižnice odlučuje ravnatelj, na prijedlog Stručnog vijeća, u slučaju:

-ako korisnik, unatoč poduzetim mjerama, ne vrati knjige ili drugu građu, te ne podmiri nastale troškove

-ako je korisnik zatečen u pokušaju otuđenja knjižne građe

-ako se korisnik ne pridržava Pravilnika o korištenju knjižnične građe i usluga Knjižnice.

RADNO VRIJEME

 

Članak 21.

Knjižnica je otvorena za javnost oko 40 (četrdeset) sati tjedno.

Radno vrijeme za korisnike od ponedjeljka do petka je od 8,00-18,00 sati.

Radno vrijeme subotama (dvije subote u mjesecu) za korisnike je od 8,00 do 12,30 sati.

Ljeti zbog korištenja godišnjih odmora djelatnika, knjižnica za korisnike smije uvesti ljetno radno vrijeme.

U posebnim okolnostima (elementarne nepogode, nesreće, zarazne bolesti, revizija fonda, nedovoljan broj stručnog osoblja i sl.) ravnatelj može odrediti drugo radno vrijeme.

KNJIŽNIČNI RED

 

Članak 22.

U prostorijama Knjižnice nije dozvoljeno pušenje, preglasan razgovor, unošenje i konzumiranje hrane i pića, korištenje mobilnih telefona, ulazak na rolama, uvođenje životinja osim slijepim osobama, uvoženje bicikala.

REVIZIJA I OTPIS KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 23.

Revizija i otpis knjižnične građe, provodi se prema Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe.

 

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

Članak 24.

Korisnicima kojima su za potrebe naobrazbe, znanstvenog ili stručnog rada potrebne knjige iz drugih knjižnica, mogu ih naručiti putem međuknjižnične posudbe.

Korisnici mogu putem međuknjižnične posudbe zatražiti kopije članaka, ako je to dozvoljeno propisima o autorskim pravima. Ovako dobivene kopije korisnici zadržavaju bez obveze povrata.

Usluge međuknjižnične posudbe mogu se naplaćivati, u slučaju visokih troškova poštarine.

  VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Osobe koje na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 69/09.) obavljaju stručne poslove u knjižnici, nastavljaju s radom u svojim stručnim zvanjima stečenima prema odredbama zakona i drugih propisa koji su bili na snazi do donošenja spomenutog Zakona.

Članak 26.

Osobe koje se zapošljavaju na stručnim poslovima u knjižnici, do donošenja Pravilnika iz članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama, trebaju ispunjavati uvjete propisane člancima 34. do 36. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, br. 105/97., 5/98. i 104/00.).

Članak 27.

Ravnatelj i osobe koje su stekle visoku, odnosno višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, imaju sva prava iz Zakona o knjižnicama kao i osobe koje su završile odgovarajuću razinu obrazovanja prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Članak 28.

Hrvatsko knjižnično vijeće će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama predložiti ministru kulture donošenje Pravilnika iz članka 6. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana oglašavanja na oglasnoj ploči Knjižnice.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na isti način kao i prilikom donošenja.

Klasa: 120-01/11-01-1

Ur. br.: 2162-03/01-11-9

Pakrac, 15. srpnja 2011.

Ravnateljica:

Monika Lucić Fider, dipl.knjižničar

Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKP

Na temelju Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105,97, 5/98, 104/00 i 69/09) i članka 14. Statuta Gradske knjižnice Pakrac, te članka 29., stavka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada od 15.srpnja 2011. ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac dana 15. svibnja 2012. godine donosi

IZMJENU PRAVILNIKA O UNUTARNJEM

USTROJSTVU I NAČINU RADA

Članak 1.

            Članak 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Gradskoj knjižnici Pakrac briše se.

Članak 2.

            Ove izmjene Pravilnika stupaju na snagu osam dana o dana oglašavanja na oglasnoj ploči Knjižnice.

GRADSKA   KNJIŽNICA   PAKRAC

KLASA: 120-01/11-01/1                                                      Ravnateljica:

URBROJ: 2162-03/01-12-10                                                Monika Lucić Fider, dipl.knjižničar

U Pakracu, 15. svibnja 2012. godine

Pravilnik o korištenju godišnjih odmora, plaćenog i neplaćenog dopusta djelatnika u GKP

Na temelju članka 54. stavak 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93.), članka 50. Statuta Gradske knjižnice Pakrac, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac dana 15. srpnja 2011. donosi:

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU GODIŠNJIH ODMORA,

PLAĆENOG I NEPLAĆENOG DOPUSTA DJELATNIKA

U GRADSKOJ KNJIŽNICI PAKRAC

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način korištenja godišnjih odmora, odsutnosti s rada uz naknadu plaće, te korištenje neplaćenog dopusta djelatnika u Gradskoj knjižnici Pakrac.

Članak 2.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, radniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je na radu.

U slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti, isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Naknada iz stavka 2. ovoga članka određuje se, sukladno odredbi članka 60. stavka 1. Zakona o radu (NN 149/09.), razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora.

Članak 3.

Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i blagdani.

Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koji je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora.

Članak 4.

Radnici imaju pravo na godišnji odmor tijekom jedne kalendarske godine u trajanju najmanje 20, a najviše 30 radnih dana.

Malodobni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana.

Pravo na godišnji odmor stječe se nakon šest mjeseci neprekidnog rada.

Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vršenje dužnosti građana u obrani, ili drugi zakonom određeni slučaj opravdanog izostanka s rada, ne smatra se prekidom rada u smislu stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Radnik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svakih navršenih mjesec dana rada, u slučaju:

1) ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos, zbog neispunjenja šestomjesečnog roka (radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada), nije stekao pravo na godišnji odmor

2) ako radni odnos prestane prije završetka šestomjesečnoga roka 3) ako radni odnos prestane prije 1. srpnja.

Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na način iz stavka 1. ovoga članka, najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora.

Radnik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja ima pravo na puni godišnji odmor za tu godinu.

Članak 6.

Radnik ima pravo godišnji odmor koristiti u dva dijela, osim ako se s poslodavcem drukčije ne dogovori.

Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna.

Članak 7.

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine. Dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, radnik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine.

Članak 8.

Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, te o rasporedu obavještava radnike.

Pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima.

Radnika se mora najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegovog korištenja.

Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti kada on to želi, uz obvezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja.

Članak 9.

Trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se:

 • prema složenosti poslova i zadaća

 • prema radnom stažu.

Članak 10.

Godišnji odmor od 20 radnih dana uvećava se prema pojedinačno određenim mjerilima:

 1. s obzirom na uvjete rada:
  • rad na poslovima s otežanim ili posebnim uvjetima rada 3 dana
  • rad u smjenama ili redovan rad subotom 2 dana
 2. s obzirom na složenost poslova:
 • za poslove VSS 5 dana
 • za poslove VŠS 4 dana
 • za poslove SSS, KV i VKV 3 dana
 • za poslove NSS 2 dan
 1. s obzirom na dužinu radnog staža:
 • do 5 godina radnog staža 2 dana
 • od 5 do 10 godina radnog staža 3 dana
 • od 10 do 15 godina radnog staža 4 dana
 • od 15 do 20 godina radnog staža 5 dana
 • od 20 do 25 godina radnog staža 6 dana
 • od 25 do 30 godina radnog staža 7 dana
 • od 30 i više godina radnog staža 8 dana
 1. s obzirom na posebne socijalne uvjete:
 • roditelju, staratelju ili posvojitelju s jednim malodobnim djetetom 2 dana
 • roditelju, staratelju ili posvojitelju za svako malodobno dijete još po 1 dan
 • roditelju, staratelju ili posvojitelju s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,

bez obzira na ostalu djecu 3 dana

 • samohrani roditelj 3 dana
 • službenik ili namještenik s invaliditetom 3 dana
 1. s obzirom na ostvarene rezultate rada:
 • ako ostvaruje natprosječne rezultate rada 1 do 3 dana

 

Članak 11.

Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) do ukupno najviše 7 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:

 • polaganje stručnog ispita prvi put 7 radnih dana

 • zaključenje braka 5 radnih dana

 • rođenje djeteta 5 radnih dana

 • smrti supružnika, djeteta, roditelja i unuka 5 radnih dana

 • teške bolesti djeteta ili roditelja izvan mjesta stanovanja 5 radnih dana

 • elementarne nepogode 5 radnih dana

 • smrti brata ili sestre, djeda ili bake te roditelja supružnika 3 radna dana

 • selidbe 2 radna dana

 • kao dobrovoljni darovatelj krvi 2 radna dana

 • sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima 3 radna dana

Za pripremanje i polaganje stručnog ispita propisanog posebnim zakonom, radniku se može odobriti plaćeni dopust u trajanju dužem od propisanog u stavku 1. ovog članka, ali ne duže od 30 radnih dana.

Radnik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovog članka, neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio po drugim osnovama.

Članak 12.

Za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja na koje ga je uputio poslodavac, radnik ima pravo na plaćeni dopust do 10 radnih dana godišnje.

Za polaganje i pripremanje završnog ispita, osim plaćenog dopusta iz stavka 1. ovog članka, radnik ima pravo na još 5 radnih dana plaćenog dopusta.

Članak 13.

Radniku se može odobriti neplaćeni dopust do 30 radnih dana tijekom jedne kalendarske godine u sljedećim slučajevima:

 • njege člana uže obitelji

 • izgradnje ili popravka kuće ili stana

 • liječenja na vlastiti trošak

 • obrazovanja, osposobljavanja, usavršavanja ili specijalizacije na vlastiti trošak

 • u drugim opravdanim slučajevima.

Kada to okolnosti zahtijevaju neplaćeni dopust u slučajevima iz stavka 1. ovog članka može se odobriti radniku u trajanju preko 30 radnih dana.

Neplaćeni dopust odobrava i trajanje utvrđuje ravnatelj.

Za vrijeme neplaćenoga dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju načina i kritereija korištenja godišnjeg odmora djelatnika Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac, od 09. lipnja 2000. godine.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Knjižnice.

Klasa: 120-01/11-01-1

Ur.br.: 2162-03/01-01-10

Pakrac, 15. srpnja 2011.

Ravnateljica:

 Monika Lucić Fider,dipl.knjižničar

KATALOG INFORMACIJA GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC

 1. OPĆI AKTI GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC

(Statut, Pravilnik o korištenju godišnjih odmora, plaćenog i neplaćenog dopusta djelatnika, Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ).

Svi akti nalaze se u tajništvu Knjižnice i na web stranici Knjižnice.

 1. POPIS OSOBA KOJIMA SU DODIJELJENA BESPLATNA ČLANSTVA

U računalu, čuvaju se trajno. Riječ je o pojedincima nagrađenim zbog doprinosa radu Gradske knjižnice Pakrac ili zbog darivanja građe ili na temelju Odluke ravnatelja Knjižnice tijekom neke od akcija poticanja čitanja i korištenja usluga Knjižnice.

 1. SKLOPLJENI SPORAZUMI O SURADNJI S POSLOVNIM PARTNERIMA

U pismohrani, čuvaju se prema Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivske građe. Prema tom roku izdaju se i traženi podaci.

 1. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U pismohrani, čuvaju se prema Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivske građe. Prema tom roku izdaju se i traženi podaci.

 1. POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI

U pismohrani, čuvaju se prema Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivske građe. Prema tom roku izdaju se i traženi podaci.

 1. GODIŠNJA IZVJEŠĆA O RADU GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC

U pismohrani, čuvaju se prema Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivske građe. Prema tom roku izdaju se i traženi podaci.

 1. E-KATALOG KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC

Dostupan na web stranici Knjižnice (www.knjiznica-pakrac.hr) i na linku http://library.foi.hr/m3/kupit.asp?B=52&dlib=1. Dostupan svakodnevno. 

Odluka o ustroju Kataloga informacija Gradske knjižnice Pakrac

Klasa: 120-01/14-01-1

Ur.broj: 2162-03/01-14-3

Pakrac, 27.siječnja 2014.

Temeljem članka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03., 144/10., 37/11., 77/11. ) ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac donosi

O D L U K U

o ustroju Kataloga informacija

Gradske knjižnice Pakrac

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija kojim posjeduje, raspolažili nadzire Gradska knjižnica Pakrac, cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama smislu Zakona.

Članak 2.

Katalog informacija Gradske knjižnice Pakrac sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Katalog informacija Gradske knjižnice Pakrac sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Korisnik prava na informaciju je svaka domaćili strana fizička ili pravna osoba koja zahtijeva pristup informaciji.

Članak 4.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji:

– podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj knjižnici Pakrac

– putem službenih telefona Gradske knjižnice Pakrac

– putem elektronske pošte Gradske knjižnice Pakrac

Članak 5.

Gradska knjižnica Pakrac ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije sukladno članku 10. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Članak 6.

Gradska knjižnica Pakrac vodit ćposeban službeni Upisnik zahtjevima, postupcima odlukama ostvarivanju prava na pristup informacijama skladu Pravilnikom ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika ostvarivanju prava na pristup informacijama.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a bit će objavljena na oglasnoj ploči Gradske knjižnice Pakrac.

Ravnateljica:

Monika Lucić Fider, dipl.knjižničar

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Klasa: 120-01/14-1

Urbroj: 2162-03/01-14-4

 

Pakrac, 27.siječnja 2014.

 

 

Na temelju čl. 22 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03., 144/10., 37/11., 77/11) ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju službenika za informiranje

 

 

Ovom se Odlukom imenuje ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac, Moniku Lucić Fider, službenicom za informiranje, koja će biti mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Službenica za informiranje:

1) obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju

2) unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Gradske knjižnice Pakrac

3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

4) Službenica za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga, a za što je neposredno odgovorna Osnivaču (Gradu Pakracu).

Službenica za informiranje koja u dobroj vjeri, a radi točnog i potpunog obavješćivanja javnosti, izvan granica svojih ovlasti omogući pristup određenoj informaciji, ne može biti pozvana na odgovornost ako pristup takvoj informaciji ne podliježe ograničenjima iz članka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Gradske knjižnice Pakrac i web stranici Gradske knjižnice Pakrac.

Ravnateljica:

Monika Lucić Fider, dipl.knjižničar

 

Stranica koristi kolačiće („cookie“) kako bi vam pružila bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa UVJETIMA KORIŠTENJA

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close